માત્ર www.navgujaratsamay.com પર લોગઇન કરો

નવગુજરાત સમય, અમદાવાદ નવગુજરાત સમયની નવી વેબસાઇટ લોન્ચ થઈ ગઈ છે. નવી વેબસાઇટ લોગ ઇન કરવા માટે તમારા બ્રાઉઝરમાં ટાઇપ કરો www.navgujaratsamay.com આ ઉપરાંત ગુજરાતના પ્રીમિયમ અખબાર નવગુજરાત સમયની વેબસાઇટ અને એન્ડ્રોઈ તથા એપલ ફોન માટેની એપ્લિકેશન (App) એકદમ નવા રંગરૂપ ધારણ કરી ચુક્યા છે. નવા રંગરૂપ સાથેની એપ્લિકેશનમાં તાજા અને રસપ્રદ સમાચારો જોવા માટે સુજ્ઞ વાચકોને નમ્ર વિનંતી છે કે આપના ફોનમાં ઉપલબ્ધ નવગુજરાત સમયની એપ્લિકેશન અપડેટ કરવી જરૂરી છે.

નવગુજરાત સમયની App અપડેટ કરો. આજે જ

નવગુજરાત સમય, અમદાવાદ ગુજરાતના પ્રીમિયમ અખબાર નવગુજરાત સમયની વેબસાઇટ અને એન્ડ્રોઈ તથા એપલ ફોન માટેની એપ્લિકેશન (App) એકદમ નવા રંગરૂપ ધારણ કરી ચુક્યા છે. નવા રંગરૂપ સાથેની એપ્લિકેશનમાં તાજા અને રસપ્રદ સમાચારો જોવા માટે સુજ્ઞ વાચકોને નમ્ર વિનંતી છે કે આપના ફોનમાં ઉપલબ્ધ નવગુજરાત સમયની એપ્લિકેશન અપડેટ કરવી જરૂરી છે. આપના સ્માર્ટફોનના પ્લેસ્ટોર અથવા એપસ્ટોરમાં જઈને એપને અપડેટ કરશો એટલે તમને નવગુજરાત સમયનો નવો જ અવતાર મળશે, જેમાં રસપ્રદ વાંચન સામગ્રીનો રસથાળ એજ અલાયદા પ્રવાહમાં મળશે જે અત્યાર સુધી તમને મળતો રહેતો હતો.

માત્ર www.navgujaratsamay.com પર લોગઇન કરો

નવગુજરાત સમય, અમદાવાદ નવગુજરાત સમયની નવી વેબસાઇટ લોન્ચ થઈ ગઈ છે. નવી વેબસાઇટ લોગ ઇન કરવા માટે તમારા બ્રાઉઝરમાં ટાઇપ કરો www.navgujaratsamay.com આ ઉપરાંત ગુજરાતના પ્રીમિયમ અખબાર નવગુજરાત સમયની વેબસાઇટ અને એન્ડ્રોઈ તથા એપલ ફોન માટેની એપ્લિકેશન (App) એકદમ નવા રંગરૂપ ધારણ કરી ચુક્યા છે. નવા રંગરૂપ સાથેની એપ્લિકેશનમાં તાજા અને રસપ્રદ સમાચારો જોવા માટે સુજ્ઞ વાચકોને નમ્ર વિનંતી છે કે આપના ફોનમાં ઉપલબ્ધ નવગુજરાત સમયની એપ્લિકેશન અપડેટ કરવી જરૂરી છે.

નવગુજરાત સમયની Android App અપડેટ કરો

નવગુજરાત સમય, અમદાવાદ ગુજરાતના પ્રીમિયમ અખબાર નવગુજરાત સમયની વેબસાઇટ અને એન્ડ્રોઈ તથા એપલ ફોન માટેની એપ્લિકેશન (App) એકદમ નવા રંગરૂપ ધારણ કરી ચુક્યા છે. નવા રંગરૂપ સાથેની એપ્લિકેશનમાં તાજા અને રસપ્રદ સમાચારો જોવા માટે સુજ્ઞ વાચકોને નમ્ર વિનંતી છે કે આપના ફોનમાં ઉપલબ્ધ નવગુજરાત સમયની એપ્લિકેશન અપડેટ કરવી જરૂરી છે. આપના સ્માર્ટફોનના પ્લેસ્ટોર અથવા એપસ્ટોરમાં જઈને એપને અપડેટ કરશો એટલે તમને નવગુજરાત સમયનો નવો જ અવતાર મળશે, જેમાં રસપ્રદ વાંચન સામગ્રીનો રસથાળ એજ અલાયદા પ્રવાહમાં મળશે જે અત્યાર સુધી તમને મળતો રહેતો હતો.

માત્ર www.navgujaratsamay.com પર લોગઇન કરો

નવગુજરાત સમય, અમદાવાદ નવગુજરાત સમયની નવી વેબસાઇટ લોન્ચ થઈ ગઈ છે. નવી વેબસાઇટ લોગ ઇન કરવા માટે તમારા બ્રાઉઝરમાં ટાઇપ કરો www.navgujaratsamay.com આ ઉપરાંત ગુજરાતના પ્રીમિયમ અખબાર નવગુજરાત સમયની વેબસાઇટ અને એન્ડ્રોઈ તથા એપલ ફોન માટેની એપ્લિકેશન (App) એકદમ નવા રંગરૂપ ધારણ કરી ચુક્યા છે. નવા રંગરૂપ સાથેની એપ્લિકેશનમાં તાજા અને રસપ્રદ સમાચારો જોવા માટે સુજ્ઞ વાચકોને નમ્ર વિનંતી છે કે આપના ફોનમાં ઉપલબ્ધ નવગુજરાત સમયની એપ્લિકેશન અપડેટ કરવી જરૂરી છે.